Lukas Hwast

Warsaw, MZ 00-049

W praktyce turysta powinien ubezpieczy? si? w ramach NNW przynajmniej na równowarto?? 50 tysi?cy z?otych lub wi?cej, natomiast w przypadku KL optymalna warto?? powinna stanowi? równowarto?? 80 tysi?cy z?otych lub wi?cej. Ubezpieczenie turystyczne Allianz

Interhome Polska, b?d?cy organizatorem turystyki, oferuj?cy pobyty charakterze turystycznym za granic?, w ?wietle Ustawy Us?ugach Turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, ma obowi?zek zawarcia na rzecz osób uczestnicz?cych w tych imprezach umów ubezpieczenia od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków i kosztów leczenia. Przedmiotem ubezpieczenia s? koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia Ubezpieczonemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju sta?ego pobytu w razie konieczno?ci jego hospitalizacji przez okres co najmniej 7 dni lub transportu do kraju, pod warunkiem istnienia odpowiedzialno?ci Ergo Hestii z tytu?u ubezpieczenia kosztów leczenia.

Je?eli wybierasz si? do pa?stw nale??cych do Unii Europejskiej b?d? EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria), powiniene? wyrobi? Europejsk? Kart? Ubezpieczenia Zdrowotnego ( EKUZ ). Ta jednak nie zawsze jest wystarczaj?cym zabezpieczeniem, nawet w krajach, na terenie których obowi?zuje.

Natomiast p?atników, którzy wprawdzie zg?aszaj? do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób, ale w okresie ostatnich trzech lat nie sk?adali ZUS IWA, b?dzie obowi?zywa?a stopa procentowa sk?adki na ubezpieczenie wypadkowe w?a?ciwa dla grupy dzia?alno?ci, do której nale??.

Je?li Twoje prawo do ?wiadcze? wygas?o, a chcesz nadal korzysta? ze ?wiadcze? opieki zdrowotnej z innego tytu?u w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ, musisz uzyska? prawo do ubezpieczenia np. ubezpieczy? si? dobrowolnie lub by? zg?oszonym jako cz?onek rodziny.
Ubezpieczenie na narty

Show More

About Me

Degrees

Certifications / Trainings

CPR Certified

AED Certified

Liability Insurance

Additional Information

Rate

$0.00 / hr

Payment Methods

Years Experience

Awards & Accomplishments

Languages Spoken

Gender

Not Specified

Be the first to review

  • Be the first to review