Kinnaird Ladawn

Buffalo, NY 14211

d? án Centennial Qu?n 1 có c?n là ch?n ?úng ??n?

d? án Centennial Bason ???c ??u t? vì Alpha King, n?m t?i s? 2 ???ng Tôn ??c Th?ng, ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, bên b? sông Sài Gòn r?ng m?nh, t?o 2 m?t ti?n ???ng l?n, t?a l?c trong khu ??t c?a d? án Vinhomes Golden River c?a t?p ?oàn Vingroup. Hy v?ng bài vi?t này c?a SaleReal Team s? mang t?i cho Quý khách hàng nhi?u thông tin h?u ích.

Thông tin d? án Centennial Bason Qu?n 1

d? án t?o Quy mô là 4.000 m2, bao g?m t?o m?t toà tháp là Centennial do Alpha King ??u t?, The Ascott Limited qu?n lý, xây d?ng theo tiêu chu?n chung c? n?m sao.

s?n ph?m c?a d? án g?m t?o c?n h? chung c? Centennial, Penthouse, Sky bi?t th? (Bi?t th? h?n không), Cao ?c v?n phòng A, trung tâm th??ng m?i…

Centennial

nhà ??u t? và nhà xây d?ng d? án là Alpha King, c?n h? Centennial Bason d? ki?n m? bán vô quý 1/2019, và giá bán ???c d? ?oán là kho?ng 10.000 USD/m2.

vô n?a cu?i n?m 2018, công ty Alpha King b?t ??u cho thi công 1 tòa tháp V?i chi?u cao 50 t?ng trong s? khu v?c ?ô th? c?ng Ba Son, trong s? ??y, t? t?ng 2 l?i t?ng 19 là chung c? d?ch v? d? ki?n s? vì t?p ?oàn Ascott (thu?c CapitaLand) ?i?u ph?i và v?n hành, t? t?ng 19 ??n t?ng 45 là c?n h? chung c?, Nh?ng t?ng cao Nh?t là khu v?c vui b?i gi?i trí nh? sky bar, b? b?i, ch? hàng, coffee shop, và Các trò ch?i khác c?a gi?i th??ng l?u.

c?u trúc c?n h? chung c? d?ch v? và c?n h? chung c? kinh doanh t? m?t l?i 3 phòng ng?, t?ng th? tr??ng có 10 c?n, bi?t th? trên ??ng có di?n tích l?n m?nh trên, V?i .S? c?n c?a m?i sàn ít h?n, t? 6 – 8 c?n.
trong s? tòa tháp Centennial Ba Son Team SaleReal t?o 4 thang thang b? và 6 thang máy, có 3 h?m ?? xe. khu ??t c?a d? án t?o di?n tích là 3.500 m2, ??i v?i t? di?n tích th? tr??ng khá l?n, kho?ng 55.000 m2.

Centennial quan 1

t? th? d? án có 209 c?n h? chung c? lo?i 1 phòng ng? (14 lo?i theo thi?t k?), 94 c?n h? lo?i 2 phòng ng? (8 lo?i theo thi?t k?), 107 chung c? lo?i 3 phòng ng? (14 lo?i theo thi?t k?). T? t?ng m?t t?i t?ng 18 là c?n h? d?ch v? h?ng sang, ???c The Ascott Limited qu?n lý, c?n h? th??ng m?i t? t?ng 19 ??n t?ng 41. T? t?ng 42 ??n t?ng 45 là chung c? lo?i penthouse.

d? án ???c thi?t k? c?u trúc b?i ??n v? thi?t k? PDA, d? ki?n bàn giao vô n?m 2022. hình th?c ?n ch?a 50 n?m V?i ng??i có qu?c t?ch n??c ngoài, ?n ch?a v?nh vi?n V?i ng??i Vi?t Nam. Tính t?i 5 quý 1/2019 thì d? án ?ã xây d?ng xong ph?n móng.

Công ngh? BIM ???c ??a vô d? án, ?ây là công ngh? tiên ti?n nh?t hi?n th?i trong ngành xây, ?ang ???c áp d?ng t?i Các n??c là h?o, Singapore, Úc... công ngh? BIM là s? lo?i hình hoá thông tin d? án.

Nguyên ngh?a c?a c?m t? vi?t t?t này là t? Building Information Modeling, nh?c càng t?m d? hi?u thì ?ây là s? gây d?ng, s? d?ng mô hình thông tin trong v?n ?? c?u trúc, thi công và v?n hành d? án xây.

chung cu Centennial

Công ngh? BIM chính là gi?i pháp k?t c?u, ?i?u hành, thi công và c? trong v?n hành Nh?ng d? án V?i hình th?c 3D, nó cho phép tích h?p toàn b? d? li?u ??i v?i nhau Giúp d? án minh b?ch h?n, d? theo dõi h?n, t?o ???c s? hi?u qu? cao h?n trong s? v?n ?? ?i?u hành nguyên c? vòng ??i c?a m?t d? án nào ??y.

Show More

About Me

Degrees

Certifications / Trainings

CPR Certified

AED Certified

Liability Insurance

Additional Information

Rate

Payment Methods

Years Experience

Awards & Accomplishments

Languages Spoken

Gender

Not Specified

Be the first to review

  • Be the first to review